Cung cấp Van đóng nhanh tại TBA 500kV Phố Nối, Card Truyền thông tại 220kV Hải Dương – PTC1 Đông Bắc 2, LanSwitch TBA 220kV Quảng Ninh- Đông Bắc 1

Leave A Reply