Gói thầu mua sắm tập trung Relay cung cấp cho Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Bắc (NGC)

Hàng hóa được tập kết tại kho, đang kiểm đếm số lượng chuẩn bị giao hàng cho đối tác Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Bắc NGC.