Dự án cung cấp tủ chỉnh lưu cho trạm 220kV KCN Hải Hà

Nhà thầu  cung cấp và hướng dẫn lắp đặt tủ chỉnh lưu.