Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN

Tổng quan về Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP…

  • Date: 24/01/2017
  • Client: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN
  • Category:
  • Value: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN