CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Hoạt động truyền tải điện theo giấp phép hoạt động điện lực.
 • Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện.
 • Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.
 • Hoạt động tự động hóa và điều khiển.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.
 • Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện.
 • Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ.
 • Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh.
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
 • Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng.
 • Đầu tư các dự án điện mặt trời (tại trụ sở làm việc, nhà điều hành các trạm biến áp).