Công ty Truyền Tải Điện 4

Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trước ngày giải phóng có tên là Nha Chuyển vận phân phối và được tiếp quản nguyên vẹn vào ngày 30/4/1975.

Ngày 15/9/1976 Công ty Truyền tải điện 4 ra đời trên cơ sở tách ra từ Nha Chuyển vận phân phối cũ để thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành: Quản lý, vận hành lưới điện cao thế từ 66 kV trở lên trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, theo quyết định số 1878/QĐ/TCCB.3 của Bộ Điện và Than.

Ngày 04/03/1995 Bộ Năng lượng ban hành quyết định số 105/NL/TCCB-LĐ về việc thành lập Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam kể từ ngày 01/04/1995 trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Sở Truyền tải điện đương thời.

Ngày 27/06/2008 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành quyết định số 087/QĐ-NPT về việc thành lập Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kể từ ngày 01/07/2008 trên cơ sở Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

* Ngành nghề kinh doanh chính

– Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực;

– Đầu tư phát triển Hệ thống truyền tải điện Quốc gia;

– Quản lý vận hành, sửa chữa Hệ thống truyền tải điện Quốc gia;

– Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin;

– Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông dùng riêng;

– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện;

– Hoạt động tự động hóa và điều khiển;

– Đầu tư các dự án điện mặt trời (trụ sở làm việc, nhà điều hành các trạm biến áp).

* Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính

– Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

– Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện;

– Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

– Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin;

– Cho thuê máy móc, thiết bị, sợi quang;

– Vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.