Tổng công ty Truyền tải Quốc gia

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập theo công văn số 1339/VPCP-ĐMDN ngày 03/3/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNNPT được thành lập trên cơ…

  • Date: 24/01/2017
  • Client: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia
  • Category:
  • Value: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia