Cung cấp bình tụ 15 kV-565 kVAr – Trạm biến áp 220kV Hà Đông

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành gói thầu cung cấp tụ bình tụ cho TBA 220kV Hà Đông thuộc. Dự án: Thay thế các dàn tụ bù ngang vận hành lâu năm có tổn thất điện năng cao thuộc.

Dự án được triển khai bằng chuyến công tác khảo sát giàn tụ bù hiện hữu.

Cán bộ kỹ thuật khảo sát giàn tụ hiện hữu tại TBA 220kV Hà Đông
Giàn tụ hiện hữu
Hàng hóa được vận chuyển đến TBA 220kV Hà Đông
Mở kiểm bình tụ cùng chủ đầu tư