Cung cấp các bình tụ ngăn lộ TBN 101 – Trạm biến áp 220kV Phố Nối

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn thực hiện gói thầu cung cấp các bình tụ 15 KV-565 KVAR cho ngăn lộ TBN 101 – Trạm biến áp 220kV Phố Nối thuộc dự án: Sữa chữa lớn năm 2021.

Một số hình ảnh giao hàng và thi công lắp đặt Bình tụ cho TBA 220kV Phố Nối.
Một số hình ảnh giao hàng và thi công lắp đặt Bình tụ cho TBA 220kV Phố Nối.
Một số hình ảnh giao hàng và thi công lắp đặt Bình tụ cho TBA 220kV Phố Nối.
Một số hình ảnh giao hàng và thi công lắp đặt Bình tụ cho TBA 220kV Phố Nối.
Một số hình ảnh giao hàng và thi công lắp đặt Bình tụ cho TBA 220kV Phố Nối.
Một số hình ảnh giao hàng và thi công lắp đặt Bình tụ cho TBA 220kV Phố Nối.