Cung cấp vật tư, phụ kiện nhất thứ dự phòng cho lưới truyền tải điện thuộc EVNNPT

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành cung cấp VTTB, phụ kiện dự phòng: Máy cắt 110kV, Biến điện áp 220kV, Chống sét van 192kV,…. cho lưới truyền tải thuộc EVNNPT để phục vụ khi có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo vận hành cho lưới điện.

Một số hình ảnh vật tư thiết bị
Một số hình ảnh vật tư thiết bị
Một số hình ảnh vật tư thiết bị
Một số hình ảnh vật tư thiết bị
Một số hình ảnh vật tư thiết bị
Một số hình ảnh vật tư thiết bị
Một số hình ảnh vật tư thiết bị