Cung cấp Công tơ điện tử Landis+Gyr cho các TBA 500kV, 220kV khu vực miền bắc.

Nhà thầu, công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn (TSC) hoàn thành dự án cung cấp công tơ điện tử Landis+Gyr cho các TBA 500kV, 220kV khu vực miền bắc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh Sơn đã cung cấp hơn 50 công tơ Landis+Gyr cho chủ đầu tư, đảm bảo đo đếm sản lượng truyền tải chính xác, an toàn.

Dưới đây là mộ số hình ảnh công tơ Landis+Gyr

Bàn giao công tơ cho chủ đầu tư
Hình ảnh công tơ Landis+Gyr
Công tơ Landis+Gyr đã được bàn giao xong.