Dự án: Cung cấp cáp điều khiển phục vụ công trình lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV- 600MVA tại trạm biến áp 500kV Nho Quan

Trạm biến áp 500kV Nho Quan được đưa vào vận hành năm 2004, có nhiệm vụ cung cấp điện cho các phụ tải khu vực miền Bắc, đây là TBA đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lưới điện truyền tải Việt Nam.

Hình ảnh: Trạm biến áp 500kV Nho Quan

Xác định chức năng, nhiệm vụ tầm quan trọng của dự án. Tập thể Ban Giám Đốc, nhân viên công ty Thanh Sơn (TSC) lên phương án án khảo sát cung cấp cáp điều khiển cho dự án.

Hình ảnh cán bộ nhân viên công ty Thanh Sơn (TSC) đi khảo sát hiện trường

Với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cung cấp vật tư phục vụ công trình lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV-600MVA tại trạm biến áp 500kV Nho Quan. Chỉ trong vòng 3 ngày Thanh Sơn (TSC) đã hoàn thành xuất sắc gói thầu.

Hình ảnh: Lô cáp sẵn sàng chuẩn bị được vận chuyển đến TBA 500kV Nho Quan
Hình ảnh: Cán bộ nhân viên công ty Thanh Sơn (TSC) cùng cán bộ kỹ thuật chủ đầu tư giao nhận cáp điều khiển