Dự án Cung cấp Rơ le bảo vệ khoảng cách và màn hình máy tính điều khiển cho Trạm 500kV Hiệp Hòa và Trạm 220kV Bắc Giang

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Gói thầu Cung cấp Rơ le bảo vệ khoảng cách và màn hình máy tính điều khiển cho Trạm 500kV Hiệp Hòa và Trạm 220kV Bắc Giang

Hình ảnh Rơ le bảo vệ khoảng cách REL 670
Hình ảnh Rơ le bảo vệ khoảng cách REL 670
Hình ảnh Rơ le bảo vệ khoảng cách REL 670
Hình ảnh Màn hình máy tính Dell
Hình ảnh Màn hình máy tính Dell

Leave A Reply