Dự án Cung cấp Rơ le bảo vệ nội bộ MBA AT2 TBA 220kV Ba Đồn

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án Gói thầu Cung cấp Rơ le bảo vệ nội bộ MBA AT2 TBA 220kV Ba Đồn

Hình ảnh bàn giao vật tư cho Trạm 220kV Ba Đồn
Hình ảnh bàn giao vật tư cho Trạm 220kV Ba Đồn
Hình ảnh bàn giao vật tư cho Trạm 220kV Ba Đồn
Hình ảnh bàn giao vật tư cho Trạm 220kV Ba Đồn
Hình ảnh bàn giao vật tư cho Trạm 220kV Ba Đồn
Hình ảnh bàn giao vật tư cho Trạm 220kV Ba Đồn