Gói thầu mạ bạc má dao cách ly 220kV thu hồi sau sửa chữa tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án mạ bạc má dao cách ly 220kV thu hồi sau sửa chữa tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Các má dao cách lý được mạ lại cung cấp cho dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vận hành.

Hình ảnh Thủy điện Bản Vẽ
Hình ảnh má dao cách ly sau khi đi mạ
Hình ảnh má dao cách ly sau khi đi mạ
Hình ảnh má dao cách ly sau khi đi mạ
Hình ảnh má dao cách ly sau khi đi mạ
Hình ảnh má dao cách ly khi nhận đi mạ
Hình ảnh má dao cách ly khi nhận đi mạ