Gói thầu số 01: Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt Hạng mục SCL: Trạm 110kV Mỹ Xá và Gói thầu số 01: Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt Hạng mục SCL: Trạm 110kV Lạc Quần.

Máy cắt 110kV đã sẵn sàng cho công tác lắp đặt.

0199cc320eb9e1e7b8a8