Gói thầu số 1: Cung cấp sứ đỡ máy cắt và sứ đỡ dao cách ly 500kV Tên dự án: Công trình: Xử lý sự cố máy cắt kháng K503 và K506 trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa

Nhà thầu Thanh Sơn khảo sát sứ đỡ máy cắt 500kV và sứ đỡ Dao cách ly 500kV Hiệp Hòa để chuẩn bị thay thế.