Cung cấp rơ le bảo vệ nội bộ MBA T2 TBA 220kV Huế.

Công ty TNHH Tổng Hợp Thanh Sơn hoàn thành dự án cung cấp rơ le bảo vệ nội bộ cho máy biến áp T2 trạm biến áp 220kV Huế.

Cán bộ kỹ thuật đang thi công lắp đặt

Một số hình ảnh sau khi hoàn thành dự án: